« Livescore

Iran  Azadegan League

25/01
11:30
Chooka Talesh
Arman Gohar
2
0
(0)
(0)
-
-
25/01
11:30
Shams Azar Qazvin  
Darya Babol
1
1
(1)
(1)
-
-
25/01
11:30
Kheybar Khorramabad
Fajr Sepasi
1
0
(1)
(0)
-
-
25/01
11:30
Saipa
Shahrdari Astara
1
1
(1)
(1)
-
-
25/01
11:30
Chadormalu SC
Khooshe Talaee Saveh
4
2
-
-
-
-
25/01
11:30
Mes Shahr-e Babak
Pars Jonoubi Jam
0
0
(0)
(0)
-
-
25/01
11:30
Esteghlal Khuzestan
Esteghlal Mollasani
1
1
(1)
(0)
-
-
24/01
11:30
Van Pars Isfahan
Shahrdari Hamedan
3
0
(3)
(0)
-
-

18/01
11:30
Pars Jonoubi Jam
Kheybar Khorramabad
0
0
(0)
(0)
-
-
18/01
11:30
Shahrdari Astara
Mes Shahr-e Babak
0
0
(0)
(0)
-
-
18/01
11:30
Khooshe Talaee Saveh
Shams Azar Qazvin
0
3
-
-
-
-
18/01
11:30
Darya Babol
Saipa
1
0
(1)
(0)
-
-
18/01
11:30
Arman Gohar
Chadormalu SC
1
2
-
-
-
-
18/01
11:30
Esteghlal Mollasani
Khalij Fars
1
1
(1)
(1)
-
-
19/01
11:30
Shahrdari Hamedan
Esteghlal Khuzestan
0
1
(0)
(0)
-
-
18/01
11:30
Fajr Sepasi
Van Pars Isfahan
1
0
(0)
(0)
-
-

01/01
11:30
Arman Gohar
Esteghlal Khuzestan
0
2
(0)
(1)
-
-
31/12
11:30
Shahrdari Astara
Pars Jonoubi Jam
1
0
(0)
(0)
-
-
31/12
11:30
Khooshe Talaee Saveh
Van Pars Isfahan
0
1
(0)
(1)
-
-
31/12
11:30
Shahrdari Hamedan
Kheybar Khorramabad
2
0
(1)
(0)
-
-
31/12
11:30
Khalij Fars
Chadormalu SC
0
1
-
-
-
-
31/12
11:30
Esteghlal Mollasani
Saipa
0
0
(0)
(0)
-
-
31/12
11:30
Fajr Sepasi
Mes Shahr-e Babak
1
1
(0)
(1)
-
-
31/12
11:30
Darya Babol
Chooka Talesh
0
0
(0)
(0)
-
-

25/12
11:30
Kheybar Khorramabad
Shahrdari Astara
0
0
(0)
(0)
-
-
25/12
11:30
Shams Azar Qazvin  
Arman Gohar  
3
1
(2)
(0)
-
-
25/12
11:30
Esteghlal Khuzestan
Khooshe Talaee Saveh
2
0
(1)
(0)
-
-
25/12
11:30
Chooka Talesh
Khalij Fars
0
0
(0)
(0)
-
-
25/12
11:30
Van Pars Isfahan
Esteghlal Mollasani
2
0
(0)
(0)
-
-
25/12
11:30
Mes Shahr-e Babak
Darya Babol
0
0
(0)
(0)
-
-
25/12
11:30
Saipa
Shahrdari Hamedan
1
0
(1)
(0)
-
-
25/12
11:30
Pars Jonoubi Jam
Fajr Sepasi
0
0
(0)
(0)
-
-

19/12
12:00
Omid Vahdat
Esteghlal Khuzestan
-
-
-
-
-
-
19/12
11:45
Shahrdari Hamedan
Pars Jonoubi Jam
0
1
(0)
(0)
-
-
19/12
11:45
Esteghlal Mollasani
Mes Shahr-e Babak
0
0
(0)
(0)
-
-
19/12
11:45
Khalij Fars
Shams Azar Qazvin
0
0
(0)
(0)
-
-
19/12
11:30
Chooka Talesh
Chadormalu SC
1
2
-
-
-
-
19/12
11:30
Darya Babol
Kheybar Khorramabad
0
0
(0)
(0)
-
-
19/12
11:30
Khooshe Talaee Saveh
Saipa
0
1
(0)
(1)
-
-
19/12
11:30
Arman Gohar
Van Pars Isfahan
1
1
(0)
(0)
-
-

05/12
11:30
Shahrdari Astara
Omid Vahdat
-
-
-
-
-
-

18/11
12:00
Pars Janoobi Jam
Darya Babol
-
-
-
-
-
-
18/11
12:00
Esteghlal Khuzestan
Chadormalu SC
-
-
-
-
-
-
18/11
12:00
Esteghlal Khuzestan
Chadormalu SC
0
0
-
-
-
-
18/11
11:45
Mes Shahr Babak
Khalij Fars Mahshahr
-
-
-
-
-
-
18/11
11:45
Fajr Sepasi
Shahrdari Hamedan
-
-
-
-
-
-
18/11
11:45
Saipa
Arman Gohar
-
-
-
-
-
-
18/11
11:45
Van Pars Isfahan
Omid Vahdat
-
-
-
-
-
-
18/11
11:45
Shams Azar Qazvin
Chooka Talesh
-
-
-
-
-
-
18/11
11:45
Kheybar Khorramabad
Khooshe Talaee
-
-
-
-
-
-
18/11
11:45
Astara
Esteghlal Molasani
-
-
-
-
-
-
18/11
11:45
Van Pars Isfahan
Omid Vahdat
-
-
-
-
-
-

18/11
12:00
Pars Jonoubi Jam
Darya Babol
1
0
(0)
(0)
-
-
18/11
11:45
Shahrdari Astara
Esteghlal Mollasani
1
0
(1)
(0)
-
-
18/11
11:45
Fajr Sepasi
Shahrdari Hamedan
1
0
(0)
(0)
-
-
19/11
11:45
Kheybar Khorramabad
Khooshe Talaee Saveh
0
0
(0)
(0)
-
-
18/11
11:45
Mes Shahr-e Babak
Khalij Fars
1
0
(0)
(0)
-
-
18/11
11:45
Saipa
Arman Gohar
2
1
(0)
(0)
-
-
18/11
11:45
Shams Azar Qazvin
Chooka Talesh
4
1
(2)
(1)
-
-
12/11
12:00
Chooka Talesh
Van Pars Isfahan
1
2
(1)
(1)
-
-
12/11
12:00
Darya Babol
Fajr Sepasi
3
0
(2)
(0)
-
-
12/11
12:00
Esteghlal Mollasani
Pars Jonoubi Jam
0
0
(0)
(0)
-
-
12/11
12:00
Khalij Fars
Esteghlal Khuzestan
1
0
(0)
(0)
40%
60%
12/11
12:00
Khooshe Talaee Saveh
Mes Shahr-e Babak
0
0
(0)
(0)
-
-
12/11
12:00
Shahrdari Hamedan
Shahrdari Astara
0
0
(0)
(0)
-
-
12/11
11:45
Arman Gohar
Kheybar Khorramabad
1
1
(0)
(0)
-
-

12/11
12:00
Chadormalu SC
Shams Azar Qazvin
0
2
-
-
-
-
12/11
12:00
Khooshe Talaee
Mes Shahr Babak
0
0
(0)
(0)
-
-
12/11
12:00
Darya Babol
Fajr Sepasi
3
0
(2)
(0)
-
-
12/11
12:00
Chooka Talesh
Vanpars
1
2
(1)
(1)
-
-
12/11
12:00
Shahrdari Hamedan
Astara
0
0
(0)
(0)
-
-
12/11
12:00
Khalij Fars Mahshahr
Esteghlal Khuzestan
1
0
(0)
(0)
-
-
12/11
12:00
Esteghlal Molasani
Pars Janoobi Jam
0
0
(0)
(0)
-
-
12/11
12:00
Chadormalu SC
Shams Azar Qazvin
0
2
-
-
-
-
12/11
11:45
Omid Vahdat
Saipa
-
-
-
-
-
-
12/11
11:45
Arman Gohar
Kheybar Khorramabad
1
1
(0)
(0)
-
-
12/11
11:45
Omid Vahdat
Saipa
-
-
-
-
-
-

06/11
12:30
Pars Jonoubi Jam
Omid Vahdat
3
0
-
-
-
-
06/11
12:30
Esteghlal Khuzestan
Chooka Talesh
6
0
(5)
(0)
-
-
06/11
12:30
Pars Jonoubi Jam   
Omid Vahdat    
-
-
-
-
-
-
06/11
12:30
Esteghlal Khuzestan
Chooka Talesh
6
0
-
-
-
-
06/11
12:15
Shahrdari Astara
Darya Babol
0
0
(0)
(0)
-
-
06/11
12:15
Shahrdari Hamedan
Arman Gohar
1
0
(1)
(0)
-
-
06/11
12:15
Kheybar Khorramabad
Esteghlal Mollasani
4
0
(1)
(0)
-
-
06/11
12:15
Shahrdari Astara  
Darya Babol     
0
0
-
-
-
-
06/11
12:15
Shahrdari Hamedan
Arman Gohar
1
0
-
-
-
-
06/11
12:15
Kheybar Khorramabad
Esteghlal Mollasani
4
0
-
-
-
-
06/11
12:00
Fajr Sepasi
Khooshe Talaee Saveh
1
2
(1)
(1)
-
-
06/11
12:00
Mes Shahr-e Babak
Chadormalu SC
2
0
-
-
-
-
06/11
12:00
Van Pars Isfahan  
Shams Azar Qazvin  
2
2
(0)
(2)
-
-
06/11
12:00
Saipa
Khalij Fars
3
1
(1)
(0)
-
-
06/11
12:00
Fajr Sepasi
Khooshe Talaee Saveh
1
2
-
-
-
-
06/11
12:00
Mes Shahr-e Babak
Chadormalu SC
2
0
-
-
-
-
06/11
12:00
Van Pars Isfahan
Shams Azar Qazvin
2
2
-
-
-
-
06/11
12:00
Saipa
Khalij Fars
3
1
-
-
-
-

31/10
12:45
Khalij Fars
Van Pars Isfahan
0
1
(0)
(0)
-
-
31/10
13:00
Esteghlal Mollasani
Fajr Sepasi
1
1
(0)
(1)
-
-
31/10
13:00
Esteghlal Mollasani
Fajr Sepasi
1
1
-
-
-
-
31/10
12:45
Khalij Fars
Van Pars Isfahan
0
1
-
-
-
-
31/10
12:15
Shams Azar Qazvin
Esteghlal Khuzestan
2
1
(1)
(1)
-
-
31/10
12:15
Chooka Talesh
Saipa
0
0
(0)
(0)
-
-
31/10
12:15
Shams Azar Qazvin
Esteghlal Khuzestan
2
1
-
-
-
-
31/10
12:15
Chooka Talesh
Saipa
0
0
-
-
-
-
31/10
12:00
Chadormalu SC
Pars Jonoubi Jam
0
2
-
-
-
-
31/10
12:00
Khooshe Talaee Saveh
Shahrdari Astara
2
0
(0)
(0)
-
-
31/10
12:00
Chadormalu SC
Pars Jonoubi Jam
0
2
-
-
-
-
31/10
12:00
Khooshe Talaee Saveh
Shahrdari Astara
2
0
-
-
-
-
31/10
11:45
Omid Vahdat
Kheybar Khorramabad
-
-
-
-
-
-
31/10
11:45
Darya Babol
Shahrdari Hamedan
0
0
(0)
(0)
-
-
31/10
11:45
Arman Gohar
Mes Shahr-e Babak
2
3
(1)
(2)
-
-
31/10
11:45
Omid Vahdat
Kheybar Khorramabad
-
-
-
-
-
-
31/10
11:45
Darya Babol
Shahrdari Hamedan
0
0
-
-
-
-
31/10
11:45
Arman Gohar
Mes Shahr-e Babak
2
3
-
-
-
-
« Livescore

Iran  Azadegan League

Summary

© 2023 BoltScore