« Livescore

Iran  Azadegan League

06/12
11:30
Khooshe Talaee
Mes Soongoun
2
0
(1)
(0)
-
-
06/12
11:30
Mes Kerman
Pars Janoobi Jam
0
0
(0)
(0)
-
-
06/12
11:30
Fajr Sepasi
Chadormalu
0
1
(0)
(1)
-
-
05/12
12:30
Naft Gachsaran
Damash Gilan
-
-
-
-
-
-
05/12
12:00
Saipa
Naft M.I.S
0
1
(0)
(1)
-
-
05/12
12:00
Astara
Mes Shahr Babak  
0
0
(0)
(0)
-
-
05/12
12:00
Khalij Fars Mahshahr
Ario Eslamshahr
0
2
(0)
(0)
-
-
05/12
11:30
Kheybar Khorramabad
Esteghlal Molasani
2
0
(0)
(0)
-
-
05/12
11:30
Darya Babol
Shahre Raz
0
0
(0)
(0)
-
-

29/11
12:00
Shahre Raz
Saipa
0
0
(0)
(0)
-
-
29/11
12:00
Esteghlal Mollasani
Darya Babol
2
2
(1)
(0)
-
-
29/11
11:30
Chadormalu SC
Mes Kerman
2
2
(1)
(2)
-
-
29/11
11:30
Ario Eslamshahr
Shahrdari Astara
1
0
(0)
(0)
-
-
29/11
11:30
Mes Shahr-e Babak
Fajr Sepasi
0
0
(0)
(0)
-
-
29/11
11:30
Kheybar Khorramabad
Khalij Fars
3
0
(2)
(0)
-
-
28/11
12:15
Naft Masjed Soleyman
Naft Gachsaran
3
1
(1)
(0)
-
-
28/11
12:15
Pars Jonoubi Jam
Khooshe Talaee Saveh
2
1
(2)
(1)
-
-
28/11
11:30
Mes Soongoun
Damash Gilanian
2
1
(0)
(1)
-
-

23/11
12:15
Khalij Fars
Esteghlal Mollasani
0
1
(0)
(0)
-
-
23/11
12:00
Mes Kerman
Mes Shahr-e Babak
0
0
(0)
(0)
-
-
23/11
12:00
Shahrdari Astara
Kheybar Khorramabad
1
0
(0)
(0)
-
-
22/11
13:00
Naft Gachsaran
Pars Jonoubi Jam
4
0
(3)
(0)
-
-
22/11
12:00
Damash Gilanian
Naft Masjed Soleyman
0
0
(0)
(0)
-
-
22/11
12:00
Darya Babol
Ario Eslamshahr
1
2
(0)
(1)
-
-
22/11
12:00
Saipa
Mes Soongoun
0
1
(0)
(0)
-
-
22/11
12:00
Khooshe Talaee Saveh
Chadormalu SC
1
2
(1)
(1)
-
-
22/11
12:00
Fajr Sepasi
Shahre Raz
1
0
(1)
(0)
-
-

17/11
12:45
Khalij Fars
Mes Kerman
0
2
(0)
(2)
-
-
15/11
13:00
Pars Jonoubi Jam
Naft Masjed Soleyman
1
2
(1)
(1)
-
-
15/11
12:45
Esteghlal Mollasani
Shahrdari Astara
2
0
(0)
(0)
-
-
15/11
12:15
Shahre Raz
Damash Gilanian
1
0
(0)
(0)
-
-
15/11
12:15
Kheybar Khorramabad
Fajr Sepasi
2
1
(0)
(1)
-
-
15/11
12:15
Chadormalu SC
Saipa
2
1
(0)
(1)
-
-
15/11
12:00
Mes Shahr-e Babak
Darya Babol
3
0
(1)
(0)
-
-
14/11
12:15
Ario Eslamshahr
Khooshe Talaee Saveh
0
0
(0)
(0)
-
-
14/11
12:00
Mes Soongoun
Naft Gachsaran
1
1
(1)
(0)
-
-

09/11
14:00
Fajr Sepasi
Esteghlal Mollasani
2
0
(2)
(0)
-
-
09/11
14:00
Saipa  
Pars Jonoubi Jam
1
0
(1)
(0)
-
-
09/11
14:00
Mes Kerman
Shahre Raz
4
2
(2)
(2)
-
-
09/11
12:30
Darya Babol
Kheybar Khorramabad    
1
1
(0)
(1)
-
-
09/11
12:45
Shahrdari Astara
Khalij Fars
2
0
(1)
(0)
-
-
08/11
13:30
Naft Gachsaran
Chadormalu SC
0
1
(0)
(0)
-
-
08/11
15:00
Naft Masjed Soleyman
Mes Soongoun
1
0
(0)
(0)
-
-
08/11
13:30
Damash Gilanian
Ario Eslamshahr
1
0
(1)
(0)
-
-
08/11
12:45
Khooshe Talaee Saveh
Mes Shahr-e Babak
1
0
(0)
(0)
-
-

03/11
13:30
Khalij Fars
Darya Babol
1
1
(0)
(0)
-
-
03/11
13:00
Kheybar Khorramabad
Saipa
1
0
(0)
(0)
-
-
03/11
13:00
Shahrdari Astara
Mes Kerman
1
0
(1)
(0)
-
-
03/11
13:00
Ario Eslamshahr
Fajr Sepasi
0
0
(0)
(0)
-
-
02/11
15:15
Pars Jonoubi Jam
Mes Soongoun
2
1
(0)
(1)
-
-
02/11
14:15
Shahre Raz
Naft Gachsaran
0
0
(0)
(0)
-
-
02/11
14:00
Mes Shahr-e Babak
Naft Masjed Soleyman
2
2
(1)
(2)
-
-
02/11
13:00
Chadormalu SC
Damash Gilanian
2
0
(0)
(0)
-
-
02/11
13:00
Esteghlal Mollasani
Khooshe Talaee Saveh
2
0
(0)
(0)
-
-

27/10
16:30
Naft Masjed Soleyman
Chadormalu SC
3
2
(0)
(1)
-
-
27/10
16:30
Naft Gachsaran
Kheybar Khorramabad
1
0
(1)
(0)
-
-
27/10
15:15
Fajr Sepasi
Khalij Fars
2
0
(1)
(0)
-
-
27/10
15:15
Saipa
Mes Shahr-e Babak
0
0
(0)
(0)
-
-
27/10
15:00
Darya Babol
Shahrdari Astara
2
0
(0)
(0)
-
-
27/10
15:00
Mes Kerman
Esteghlal Mollasani
1
0
(0)
(0)
-
-
27/10
14:15
Khooshe Talaee Saveh
Shahre Raz
0
1
(0)
(0)
-
-
27/10
14:15
Mes Soongoun
Ario Eslamshahr
1
1
(0)
(0)
-
-
27/10
14:00
Damash Gilanian
Pars Jonoubi Jam
1
1
(1)
(0)
-
-

21/10
16:30
Khalij Fars
Naft Gachsaran
1
1
(0)
(1)
-
-
21/10
15:15
Darya Babol
Fajr Sepasi
2
2
(0)
(1)
-
-
21/10
15:15
Ario Eslamshahr
Mes Kerman
1
2
(0)
(1)
-
-
21/10
14:30
Kheybar Khorramabad
Khooshe Talaee Saveh
5
1
(3)
(0)
-
-
21/10
13:45
Shahrdari Astara
Saipa
1
1
(1)
(1)
-
-
20/10
16:30
Esteghlal Mollasani
Mes Soongoun
1
0
(1)
(0)
-
-
20/10
15:15
Shahre Raz
Naft Masjed Soleyman
1
2
(0)
(1)
-
-
20/10
15:15
Mes Shahr-e Babak
Damash Gilanian
3
2
(1)
(0)
-
-
20/10
15:15
Chadormalu SC
Pars Jonoubi Jam  
1
2
(1)
(1)
-
-

15/10
15:00
Mes Kerman
Kheybar Khorramabad
0
2
(0)
(1)
-
-
15/10
14:30
Fajr Sepasi
Shahrdari Astara
2
1
(0)
(1)
-
-
15/10
14:30
Khooshe Talaee Saveh
Darya Babol
1
0
(0)
(0)
-
-
14/10
16:30
Naft Masjed Soleyman
Esteghlal Mollasani
2
2
(1)
(1)
-
-
14/10
16:30
Naft Gachsaran
Mes Shahr-e Babak
1
0
(0)
(0)
-
-
14/10
16:30
Pars Jonoubi Jam
Shahre Raz
0
1
(0)
(1)
-
-
14/10
15:30
Saipa
Ario Eslamshahr  
3
0
(1)
(0)
-
-
14/10
14:30
Damash Gilanian
Khalij Fars
3
2
(1)
(0)
-
-
14/10
13:30
Mes Soongoun
Chadormalu SC
0
1
(0)
(1)
-
-

09/10
15:30
Fajr Sepasi
Khooshe Talaee Saveh
2
0
(0)
(0)
-
-
08/10
17:00
Khalij Fars
Saipa
2
0
(0)
(0)
-
-
08/10
15:45
Kheybar Khorramabad
Naft Masjed Soleyman
1
0
(1)
(0)
-
-
08/10
15:30
Ario Eslamshahr
Pars Jonoubi Jam
0
0
(0)
(0)
-
-
08/10
15:30
Mes Shahr-e Babak
Mes Soongoun
1
0
(0)
(0)
-
-
08/10
14:30
Darya Babol
Mes Kerman
1
1
(1)
(0)
-
-
07/10
17:00
Esteghlal Mollasani
Naft Gachsaran
0
0
(0)
(0)
-
-
07/10
15:30
Shahre Raz
Chadormalu SC
0
1
(0)
(1)
-
-
07/10
14:30
Shahrdari Astara
Damash Gilanian
1
0
(0)
(0)
-
-

02/10
17:00
Pars Jonoubi Jam
Mes Shahr-e Babak
0
3
(0)
(1)
-
-
02/10
17:00
Naft Masjed Soleyman
Khalij Fars
1
1
(1)
(0)
-
-
02/10
16:30
Mes Kerman
Fajr Sepasi
0
1
(0)
(0)
-
-
01/10
17:00
Naft Gachsaran
Ario Eslamshahr
0
0
(0)
(0)
-
-
01/10
16:30
Chadormalu SC
Kheybar Khorramabad
2
3
(1)
(2)
-
-
01/10
15:45
Damash Gilanian  
Darya Babol
1
1
(0)
(0)
-
-
01/10
14:45
Saipa
Esteghlal Mollasani
2
0
(1)
(0)
-
-
01/10
14:30
Khooshe Talaee Saveh  
Shahrdari Astara
2
3
(2)
(1)
-
-
01/10
14:30
Mes Soongoun
Shahre Raz
0
1
(0)
(0)
-
-

25/09
17:15
Esteghlal Mollasani
Pars Jonoubi Jam
2
0
(0)
(0)
-
-
25/09
16:30
Mes Kerman
Saipa
0
0
(0)
(0)
-
-
25/09
16:00
Kheybar Khorramabad
Damash Gilanian
3
0
-
-
-
-
25/09
15:45
Fajr Sepasi
Naft Gachsaran
1
0
(0)
(0)
-
-
25/09
15:45
Darya Babol
Naft Masjed Soleyman
1
2
(1)
(1)
-
-
25/09
15:00
Ario Eslamshahr
Chadormalu SC  
1
2
(1)
(0)
-
-
24/09
17:15
Khalij Fars
Khooshe Talaee Saveh
0
0
(0)
(0)
-
-
24/09
17:00
Shahrdari Astara
Mes Soongoun
0
1
(0)
(0)
-
-
24/09
16:30
Mes Shahr-e Babak
Shahre Raz
0
0
(0)
(0)
-
-

17/09
17:15
Pars Jonoubi Jam
Shahrdari Astara
1
0
(0)
(0)
-
-
17/09
17:15
Naft Gachsaran
Darya Babol
0
0
(0)
(0)
-
-
17/09
17:15
Naft Masjed Soleyman
Ario Eslamshahr
1
2
(0)
(1)
-
-
17/09
17:00
Shahre Raz
Khalij Fars
3
0
(1)
(0)
-
-
17/09
16:45
Chadormalu SC
Mes Shahr-e Babak
1
0
(1)
(0)
-
-
17/09
16:30
Mes Soongoun
Kheybar Khorramabad
1
0
(1)
(0)
-
-
17/09
16:00
Saipa
Fajr Sepasi
2
1
(1)
(0)
-
-
17/09
14:30
Khooshe Talaee Saveh
Mes Kerman
2
1
(1)
(1)
-
-
17/09
14:00
Damash Gilanian
Esteghlal Mollasani
0
0
-
-
-
-

11/09
17:30
Esteghlal Mollasani
Chadormalu SC
0
0
(0)
(0)
-
-
10/09
17:30
Khalij Fars
Pars Jonoubi Jam
1
3
(0)
(1)
-
-
10/09
17:00
Fajr Sepasi
Damash Gilanian
2
0
-
-
-
-
10/09
16:45
Mes Kerman
Naft Gachsaran
1
2
(0)
(0)
-
-
10/09
16:30
Khooshe Talaee Saveh
Saipa
0
3
-
-
-
-
10/09
16:30
Shahrdari Astara
Naft Masjed Soleyman
0
0
(0)
(0)
-
-
10/09
16:30
Kheybar Khorramabad
Mes Shahr-e Babak
1
0
(0)
(0)
-
-
10/09
16:15
Darya Babol
Mes Soongoun
0
1
(0)
(0)
-
-
10/09
15:30
Ario Eslamshahr
Shahre Raz
1
1
(1)
(0)
-
-
« Livescore

Iran  Azadegan League

Summary

© 2023 BoltScore